slide 1 slide 2 slide 3
Autonomna pokrajina Vojvodina u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za nabavku opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara

Bespovratna sredstva su do 70%.
Maksimalan iznos po prijavi 10.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos po prijavi 30.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava
za nabavku opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara
u AP Vojvodini  u 2017. godini

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

pravno lice:

 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga – ako su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Ukupan iznos predviđen za dodelu bespovratih sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 450.000.000,00 dinara.

Bespovratna  sredstva su do 60% od ukupne vrednosti investicije (bez PDV-a)

Bespovratna  sredstva  su do 70% od ukupne vrednosti investicije ukoliko je podnosilac prijave:

 • fizičko lice ili preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,
 • lica mlađa  od 40 godina i
 • žene

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 10.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 30.000,00  dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može  podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena  u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava,  a zaključno sa 31.05.2017. godine.

Podnosilac  prijave prilikom  potpisivanja  ugovora  sa Sekretarijatom o korišćenju  sredstava  - dostavlja menicu s meničnom  izjavom (fizičko lice),  odnosno registrovanu  menicu  s meničnom   izjavom (pravno lice).

Za  investicije  pod  tačkom 1. i 4. biće sprovedena NULTA kontrola pre odobrenja.

Rok za  realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava,  a zaključno sa 31.05.2017. godine.

Provera  stanja  na  terenu  obavlja  se  i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

 

Predmet investicije:

 1. se mora koristiti u skladu s predviđenom namenom;
 2. se ne sme otuđiti niti dati drugom licu na upotrebu min. 5 godina od dana isplate podsticaja;
 3. svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju se čuva najmanje pet godina od dana isplate. Provera  stanja  na  terenu  obavlja  se  i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1)   Izgradnja eksploatacionih bunara:

 • isključivo za eksploatisanje  vode  iz  vodonosnih  horizonata,  čija  voda  nije  dovoljnog  kvaliteta  za  ljudsku upotrebu.

 

*U zavisnosti od konstrukcije bunara, profila,  filtera, dužine razlikuje se maksimalan iznos podrške

 

 

 

2)   Nabavka:

 • opreme za bunare  
 • pumpi za navodnjavanje
 • agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju,
 • cevnih linija za orošavanje
 • cevnih linija sa rasprskivačima
 • sistema za navodnjavanje „kap po kap“
 • podzemnih i nadzemnih  „kap po kap“ laterala
 • sistema za fertirigaciju i kišnih krila

*Max iznos do 250.000,00 din. po ha

*Max 10ha

3)   Nabavku mašina  za zalivanje u tipu „Tifona“:

 • pod uslovom da se navodnjava minimalno  pet hektara  površine po jednoj mašini. 

 

 

*Max tri mašine u tipu „Tifona“.

*Max iznos za jedan tifon do 800.000,00

4)   Nabavku  linija  za  zalivanje –  mašine  u tipu  „Rendžer“,  „Centar  pivot“,  “Linear“:

 • pod uslovom da se navodnjava najmanje pedeset hektara površine

 

*Max do 40% vrednosti investicije

*Max 8.000.000,00  dinara;

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

•     investicije realizovane pre 01.01.2017. godine, kao ni za opremu kupljenu pre tog datuma;
•     poreze,  uključujući i porez na dodatu vrednost;
•     troškove uvoza, carine i špedicije;
•     plaćanje putem kompenzacije i cesije;
•     promet između povezanih lica;
•     novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
•     troškove bankarske provizije;
•     troškove premera i geodetskih snimanja;
•     troškove za kupovinu polovne opreme  i materijala;
•     troškove montaže opreme;
•     doprinose u naturi.

 

 

 

Uslovi

Dokaz

1.

Registrovano poljoprivredno  gazdinstvo – aktivan status

 • Za nabavku opreme za navodnjavanje ratarskih useva max 100ha (osim za tačku 4.)
 • Za nabavku opreme za navodnjavanje voća, povrća, vinove loze, aromatičnog i začinskog bilja i cveća max 50ha

Potvrda i izvod 

2.

Prebivalište/sedište i mesto investicije mora biti u AP Vojvodini

 

3.

Parcele na kojima se postavlja oprema moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Potvrda I izvod

4.

Podnosilac prijave koji konkuriše za izgradnju eksploatacionih bunara ne može aplicirati za već izgrađene bunare

 

5

Fizička lica koja grade eksploatacuione bunare dubine preko 50 m moraju doneti dokaz o prijavi za izvođenje radova

Potvrda

6.

podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obaveze  po rešenjima  o naknadama   za odvodnjavanje /navodnjavanje   i  Porez   na   poljoprivredno   zemljište,   zaključno  sa 31.12.2016. godine;

 Potvrda nadležnog  organa

 

7.

podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;

potvrda  nadležnog   organa

8.

podnosilac  prijave za  investiciju za  koju podnosi prijavu ne  sme  koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje  podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška PPG

 

9.

podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem  tekstu: Sekretarijat), kao ni prema MPZŽS, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

 

10.

podnosilac prijave i dobavljač opreme  ne mogu da predstavljaju povezana  lica

 

11.

Plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski (kompenzacije i cesije se ne priznaju)

 

PREDUZETNIK  (od 1 – 14)

12.

preduzetnik mora biti registrovan u APR-a

Izvod iz APR-a

13.

preduzetnik mora da je regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu;

Potrvrda iz Preska Uprave

 

14

Ako gradi eksp. Bunare mora imati Rešenje o odobravanju izvođenju geoloških istraživanja I Ugovor sa preduzećem registrovanim u APR-u

-    rešenje

-    ugovor

PRAVNO LICE  (od 1 – 15)

15.

ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.

Potvrda

 

Bodovna lista

 

 

Kriterijum – Pravna lica

 

 

Način bodovanja

 

 

Bodovi

 

Maksimalan broj bodova 60

 

Veličina poljoprivrednog gazdinstva

 

-    do 9,99 ha

-    od 10-29,99 ha

-    >30 ha

20

10

5

Za zemljoradničke zadruge: Broj članova zemljoradničke zadruge

-     do 15 članova

-     >15 članova

 

5

10

 

Za ostala pravna lica: Broj zaposlenih

 

    -   do 5 zaposlenih

    -   >5 zaposlenih

 

5

10

 

Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

-    prvi put

-    drugi put

-     treći put

 

10

5

0

Ocena održivosti investicije

-    visok stepen održivosti

 

20

 

 

Kriterijum – Fizička lica

 

 

Način bodovanja

 

 

Bodovi

 

Maksimalan broj bodova 60

 

Veličina poljoprivrednog gazdinstva

 

-  do 4,99 ha

-  od 5-19,99 ha

-  >20 ha

20

10

5

Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

- do 3 člana

-  >3 člana

 

5

10

 

Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

-    prvi put

-    drugi put

-    treći put

 

10

5

0

 Ocena održivosti investicije

-    visok stepen održivosti

-    srednji  stepen održivosti

-     nizak stepen održivosti

 

20

10

5Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.