slide 1 slide 2 slide 3
Republika Srbija u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za izgradnju i opremanje objekata

Maksimalan iznos po prijavi 8.000.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva
za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstavai nalaze se u aktivnom statusu, i to:

OPŠTI USLOVI

1.

fizičko lice

nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2.

preduzetnik

 

1) upisano u Registar privrednih subjekata

2) u Agenciji za privredne registre:

   - nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

   -  nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

   - nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

 

 

3.

privredno društvo

 

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice,

2)  u  strukturi  vlasništva  ima  manje  od  25%  učešća  javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

 

4.

zemljoradnička zadruga

Mora da ima najmanje  pet  članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

 

5.

srednja škola

1) da se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Potrebni uslovi za sve podnosioce

1)  nema   nerealizovanih   investicija   za   koje   su  mu   odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4) je izmirilo dospele poreske obaveze;

5) je investicija iz Tabele realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje;

6) je iznos pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara;

7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

 

Posebni uslovi u zavisnosti od podsticaja

1) izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura;

 

 

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura

2) je objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem - fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;

3) da objekat ima dozvolu za upotrebu

4) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste poljoprivrednih proizvoda

2) izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

1) ima odgovarajuću životinju obeleženu i registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

3) je objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem - fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;

4) je objekat koji je predmet investicije upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 8.000.000 dinara.

Zahtev  za  ostvarivanje  prava  na  podsticaje  podnosi  se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

U ovom periodu isti podnosilac može podneti samo jedan zahtev, ali za jedan ili više podsticaja.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije bez PDV-a. Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ako je podnosilac zahteva sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnik podsticaja treba da: namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja.

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1) podsticaji programu za podršku investicijama za:

 • izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura; 
 • izgradnju  objekta  za  čuvanje  i  skladištenje  poljoprivrednih proizvoda;
 • nabavku  nove  opreme  za  objekat  za  čuvanje  i  skladištenje poljoprivrednih proizvoda;
 • nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište;
 • izgradnja objekta za skladištenje žitarica;
 • nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica

2) podsticaji programu za podršku investicijama za

 • izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.
 • izgradnju objekta za smeštaj životinja
 • nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja;
 • građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka
 • nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka.

 

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

1) porezi, uključujući porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi premera i geodetskih snimanja;
5) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
6) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
7) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
8) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
9) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
10) troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;

11) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

 

 

TABELA - PODSTICAJI I PRIHVATLjIVE INVESTICIJE ZA IZGRADNjU I OPREMANjE OBJEKATA

ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

 

 

Red. Broj

 

Vrsta programa i podsticaja

 

Prihvatljive investicije

I.     Program za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

1)

Podsticaji za izgradnju

objekta za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

 

 

(1) Troškovi   izgradnje   objekta   za   čuvanje   i   skladištenje poljoprivrednih proizvoda

2)

Podsticaji za nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

 

(1) Kompresori, (2) Isparivači, (3) Kondenzatori,

(4) Paneli sa metalnom konstrukcijom,

(5) Vrata za komore

 

3)

 

 

 

 

Podsticaji za nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište

(1) Kalibratori,

(2) Klasirke, (3) Sortirke, (4) Izbijačice,

(5) Pakerice sa automatskim vagama,

(6) Polirke,

(7) Boks palete, ram palete i paletni regali, (8) Metal detektori,

(9) Linije za pranje, (10) Kolske vage.

 

4)

Podsticaji za izgradnju objekta za skladištenje žitarica

 

(1) Troškovi izgradnje objekta za skladištenje žitarica -silosa i podnog skladišta

 

5)

 Podsticaji za nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica

(1) Silosni termometri,

(2) Silosni fini aspiratori,

(3) Silosni grubi aspiratori,

(4) Aparati za određivanje mikotoksina,

(5) Uređaji za hlađenje žitarica,

(6) NIT analizatori za proteine sa kalibracijom,

(7) Uređaji za broj padanja sa laboratorijskim mlinom,

(8) Uređaji za određivanje sadržaja primesa, (9) Vlagomeri,

(10) Sušare,

(11) Kolske vage.

 

 

 

II. Program za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje

primarne stočarske proizvodnje

 

 

1)

Podsticaji za izgradnju objekta za smeštaj životinja

(1) Troškovi izgradnje objekta za smeštaj životinja,

(2) Troškovi izgradnje objekta za mužu,

(3) Troškovi  izgradnje  objekta  za  čuvanje  i  skladištenje mleka.

2)

Podsticaji za nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja

(1) Oprema za objekte za smeštaj mlečnih krava i tovnih junadi sa pripadajućim kategorijama goveda:

1.1 Štalska oprema,

1.2 Oprema za mužu (muzilice  i zatvoreni sistemi za mužu u slobodnom i vezanom sistemu držanja),

1.3 Oprema za hlađenje i skladištenje mleka (laktofrizi)

(2) Oprema za objekte za smeštaj krmača i odgoj prasadi i tov svinja,

(3) Oprema za objekte za držanje i odgoj ovaca i koza, (4) Oprema za objekte za držanje i odgoj živine.

3)

Podsticaji za građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka

(1) Troškovi građenja novog objekta za manipulaciju i skladištenje stajnjaka (betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke, lagune za stajnjak i sl).

4)

Podsticaji za nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka

(1) Skreperi i separatori,

(2) Transporteri za stajsko đubrivo,

(3) Uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka, (4) Pumpe za pražnjenje tankova,

(5)  Separatori za osoku i tečni stajnjak.

 Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.