slide 1 slide 2 slide 3
Autonomna pokrajina Vojvodina u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom  prostoru

Bespovratna sredstva su do 70%.
Maksimalan iznos po prijavi 1.800.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava
za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom  prostoru
u AP Vojvodini  u 2017. godini

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

pravno lice:

 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga – ako su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Ukupan iznos predviđen za ovaj konkurs je 80.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva  su do 60% od ukupne vrednosti investicije (bez PDV-a)
Bespovratna sredstva  su do 70% od ukupne vrednosti investicije za:

 • fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi 
 • lica  mlađa   od  40  godina
 • žene

Max. iznos  bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.800.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1-6 zbirno  jeste 750,00  dinara/m2,  i ne može  biti veći  od  1.200.000,00 dinara po prijavi.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje iz tačke 7. jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi.

Podnosilac  prijave  može  podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena  u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.

Komisija ima obavezu da jednom mesečno razmatra prijave a rezultati Konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Podnosioci nepotpunih prijava,  biće pozvani da dopune dokumentaciju u roku od pet (5) dana od dana prijema poziva.

Vreme zaključenja ugovora jeste najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

Korisnik sredstava prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju  sredstava - dostavlja  menicu  sa meničnom izjavom, a za pravno lice  - registrovanu menicu sa meničnom izjavom.

Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 90 dana od dana potpisivanja
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine.

Opremu koja je predmet  investicije korisnik mora da

 • koristi u skladu s predviđenom namenom;
 • ne otuđi i/ili   ne daje drugom licu na upotrebu najmanje  pet godina od  dana isplate podsticaja;
 • svu  dokumentaciju   koja  se  odnosi   na  investiciju  čuva  najmanje   pet  godina  od  dana   isplate podsticaja.

Provera  stanja  na terenu  obavlja  se i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1.    konstrukcija za objekte zaštićenog prostora:

 • aluminijumska
 • pocinkovano-čelična
 • čelična i plastična

2.    višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekta zaštićenog prostora

3.    folije za senčenje  i sprečavanje gubitka toplote

4.    mreže  za senčenje  objekta

5.    sistema za navodnjavanje «kap po kap“, sistema za mikrokišenje

6.    instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage

7.    sistema za zagrevanje:

 • sistemi za zagrevanje na biomasu kao energent
 • sistem cevi koji prolazi  kroz redove biljaka 
 • gasni kotlovi
 • kotlovi na čvrsto gorivo
 • kotlovi  na pelet
 • toplotne pumpe

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

 • investicije realizovane pre 01.01.2017. godine, kao ni za opremu kupljenu pre tog datuma;
 • poreze,  uključujući i porez na dodatu vrednost;
 • troškove uvoza, carine i špedicije;
 • plaćanje putem kompenzacije i cesije;
 • promet između povezanih lica;
 • novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
 • troškove bankarske provizije;
 • troškove premera i geodetskih snimanja;
 • troškove za kupovinu polovne opreme  i materijala;
 • troškove montaže opreme;
 • doprinose u naturi.

 

 

 

Uslovi

Dokaz

1.

Registrovano poljoprivredno  gazdinstvo – aktivan status

-          sa odgovarajućom biljnom kulturom

Potvrda i izvod

2.

Prebivalište/sedište i mesto investicije mora biti u AP Vojvodini

 

3.

Parcele na kojima se postavlja oprema moraju biti upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava – druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnji

Izvod

4.

podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obaveze  po rešenjima  o naknadama   za odvodnjavanje /navodnjavanje   i  Porez   na   poljoprivredno   zemljište,   zaključno  sa 31.12.2016. godine;

 Potvrda nadležnog  organa

 

5.

podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;

potvrda  nadležnog   organa

6.

podnosilac  prijave za  investiciju za  koju podnosi prijavu ne  sme  koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje  podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška PPG

 

7.

podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem  tekstu: Sekretarijat), kao ni prema MPZŽS, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

 

8.

podnosilac prijave i dobavljač opreme  ne mogu da predstavljaju povezana  lica

 

9.

Plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski (kompenzacije i cesije se ne priznaju)

 

PREDUZETNIK  (od 1 – 11)

10.

preduzetnik mora biti registrovan u APR-a

Izvod

11.

preduzetnik mora da je regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu;

Potrvrda

 

PRAVNO LICE  (od 1 – 12)

12.

ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.

Potvrda

 

Bodovna lista

 

 Kriterijum – Fizička lica

 Način bodovanja

 Bodovi

Maksimalan broj bodova 60

 Veličina poljoprivrednog gazdinstva

do 4,99 ha

od 5-19,99 ha

  >20 ha

20

10

5

Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

do 3 člana

>3 člana

5

10

Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

prvi put

drugi put

treći put

10

5

0

  Ocena održivosti investicije (stepen održivosti)

visok

srednji

nizak

20

10

5

 

 

Kriterijum – Pravna lica

Način bodovanja

Bodovi

Maksimalan broj bodova 60

Veličina poljoprivrednog gazdinstva

   do 9,99 ha

od 10-29,99 ha

      >30 ha

20

10

5

Za zemljoradničke zadruge: Broj članova zemljoradničke zadruge

do 15 članova

>15 članova 

5

10

 Za ostala pravna lica: Broj zaposlenih

do 5 zaposlenih

>5 zaposlenih 

5

10

 Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

prvi put

drugi put

treći put

10

5

0

 Ocena održivosti investicije (stepen održivosti)

visok

srednji

 nizak 

20

10

5Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.