slide 1 slide 2 slide 3
Autonomna pokrajina Vojvodina u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu subvencije za

Subvencije za opremanje stočarskih farmi

Bespovratna sredstva su do 50%.
Maksimalan iznos po prijavi 2.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos po prijavi 25.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi 
u AP Vojvodini  u 2017. godini

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

pravno lice:

 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga – ako su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Ukupan iznos predviđen za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi je 50.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene  opreme (bez PDV-a)

Maksimalan iznos po jednoj prijavi ne može preći 2.500.000,00  dinara.

Minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi  25.000,00  dinara (vrednost investicije jednaka ili veća od 50.000,00 dinara.)

Može  se podneti   samo   jednu   prijavu   po   jednoj   kategoriji životinja.

Prijave će se razmatrati na 15 dana a rezultati će biti objavljeni na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs

Podnosioci nepotpunih prijava biće pozvani da dopune dokumentaciju u roku od pet (5) dana od dana prijema poziva.

Za investicije preko 500.000,00 dinara biće sprovedena NULTA kontrola pre odobrenja.

Vreme zaključenja ugovora jeste najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

Korisnik sredstava je u obavezi da ‒ prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom ‒ dostavi menicu s meničnom izjavom.

Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 90 dana od dana popisivanja ugovora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava,  a zaključno sa 31.05.2017. godine.

 

Predmet investicije:

 1. se mora koristiti u skladu s predviđenom namenom;
 2. se ne sme otuđiti niti dati drugom licu na upotrebu min. 5 godina od dana isplate podsticaja;
 3. svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju se čuva najmanje pet godina od dana isplate. Provera  stanja  na  terenu  obavlja  se  i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1)   Opremanje govedarskih farmi:

 • Boksevi  za  smeštaj  muznih  krava,
 • boksevi  za  smeštaj  tovnih junadi,
 • podovi  za  ležišta,
 • pojilice,
 • termo pojilice,
 • električne pastirice,
 • ventilacija, 
 • muzilice,
 • sistemi za mužu,
 •  laktofrizi,
 • kreperi  i separatori, 
 • kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).

2)   Opremanje svinjarskih farmi:

 • Boksevi za prašenje,
 • uklještenje,
 • prostirke,
 • podovi za staje,
 • grejne ploče,
 • boksevi za prasad,
 • boksevi za tov svinja (sa hranilicom),
 • hranilice ,
 • pojilice,
 • linije za hranjenje,
 • ventilacija.

 

3)   Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:

 • Pojilice,
 • termo-pojilice,
 • električne pastirice,
 • hranilice, 
 • muzilice,
 • sistemi za mužu,
 • laktofrizi.

 

4)   Opremanje živinarskih farmi (brojleri):

 • Hranilice,
 • linije za hranjenje,
 • pojilice,
 • linija napajanja, 
 • ventilacija,
 • paneli za hlađenje,
 • klapne.

 

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

 • investicije realizovane pre 01.01.2017. godine i opremu kupljenu pre tog datuma
 • poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
 • carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi, kao i za naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
 • troškove bankarske provizije, troškove jemstva i slične naknade;
 • kupovinu polovne opreme i materijala;
 • sopstveni rad i materijal podnosioca zahteva;
 • troškove prevoza, montaže i druge operativne troškove;
 • doprinose u naturi (sopstveni rad i materijal);
 • nabavke predmetne investicije, lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili za druge načine koji predstavljaju gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
 • promet između povezanih lica;

 

 

 

Uslovi

Dokaz

1.

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo – aktivan status

Potvrda i izvod

2.

Prebivalište/sedište i mesto investicije mora biti u AP Vojvodini

 

3.

Da podnosilac ima:

 • najviše 200 goveda,
 • odnosno 1.000 koza,
 • odnosno 1.000 ovaca,
 • odnosno 400 svinja,
 • odnosno 10.000 jedinki živine po turnusu.

Potvrda  o broju grla za odgovarajuću  kategoriju životinja;

4.

Da je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Izvod

 

5

Da podnosilac ima objekat za smeštaj životinja

Izvod

6.

podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obaveze  po rešenjima  o naknadama   za odvodnjavanje /navodnjavanje   i  porez   na   poljoprivredno   zemljište,   zaključno  sa31.12.2016. godine;

 Potvrda

7.

podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;

Potvrda

8.

podnosilac  prijave za  investiciju za  koju podnosi prijavu ne  sme  koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje  podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

 

9.

podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem  tekstu: Sekretarijat), kao ni prema MPZŽS, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

 

10.

podnosilac prijave i dobavljač opreme  ne mogu da predstavljaju povezana  lica

 

11.

Plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski (kompenzacije i cesije se ne priznaju)

 

PREDUZETNIK  (od 1 – 13)

12.

preduzetnik mora biti registrovan u APR-a

Izvod

13.

preduzetnik mora da je regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu;

Potrvrda

 

PRAVNO LICE  (od 1 – 14)

14.

ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.

Potvrda

 

Bodovna lista

 

Kriterijum – Fizička lica

 

Način bodovanja

 

Broj poena

 

Ukupan broj bodova

70

podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 godina

-    da

-    ne

15

0

broj članova komercijalnog registrovanog

poljoprivrednog gazdinstva 

- do 3 člana

- više od 3 člana

5

10

podnosilac  zahteva  ima  odgovarajuće  stručno znanje

- iskustvo u proizvodnji od  min.  tri godine – upisan u RPG

 - Srednja škola

 - Fakultet

3

 

5

10

ocena održivosti investicije

- da

  - ne

10

0

dosadašnje  korišćenje  bespovratnih sredstava

Sekretarijata

-prvi put

-drugi put

-treći put

10

5

0

podnosilac zahteva je žena

-da

-ne 

15

0

 

Kriterijum – Pravna lica

 

Način bodovanja

 

Broj poena

 

Ukupan broj bodova

70

podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 god.

-          da

-          ne

15

0

Za zemljoradničke zadruge: broj članova zemljoradničke zadruge

 

- do dva člana

- od tri do četiri člana

- od pet članova

3

5

10

Za ostala pravna lica: broj zaposlenih

- do dva člana

- od tri do četiri člana

- od pet članova

3

5

10

podnosilac  zahteva  ima  odgovarajuće   stručno znanje

  - iskustvo u proizvodnji  od  najmanje  tri godine – upisan u RPG

  - srednja škola

  - fakultet

3

5

10

ocena održivosti investicije

  - da

  - ne

 

10

0

dosadašnje  korišćenje  bespovratnih sredstava Sekretarijata

- prvi put

- drugi put

- treći put

 

10

5

0

podnosilac zahteva je žena

  - da

  - ne

 

15

0

 

 

Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.