slide 1 slide 2 slide 3
Autonomna pokrajina Vojvodina u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje

Bespovratna sredstva su do 50%.
Maksimalan iznos po prijavi 5.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos po prijavi 100.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava za investicije u opremu za hladnjače, mašine,
opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje
u AP Vojvodini  u 2017. godini

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

pravno lice:

 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga – ako su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Ukupan iznos predviđen za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi je 135.000.000,00 dinara.

Bespovratna  sredstva  za  podršku  investicija  po  ovom  konkursu utvrđuju se  u iznosu  do  50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme (bez PDV-a).

Maksimalan iznos po jednoj prijavi ne može preći 5.000.000,00  dinara.

Minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi  100.000,00  dinara (vrednost investicije jednaka ili veća od 200.000,00 dinara.)

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine.

Podnosilac  prijave  može  podneti  samo  jednu prijavu po konkursu, ali za više namena  u okviru jedne tačke, kao i za više namena od 1. do 3. tačke.

Podnosioci nepotpunih prijava biće pozvani da dopune dokumentaciju u roku od pet (5) dana od dana prijema poziva.

Prijave će se razmatrati na 15 dana, a rezultati će biti objavljeni na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs

Za investicije  pod  tačkom 1. biće sprovedena NULTA kontrola pre odobrenja.

Vreme zaključenja  ugovora jeste najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o dodeli  sredstava.

Korisnik sredstava je u obavezi  da - prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava  - dostavi  menicu  sa  meničnom  izjavom,  a  za  pravno  lice  - registrovanu  menicu  sa  meničnom izjavom.

Rok za realizaciju  investicije na osnovu predračuna  jeste 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Provera  stanja  na  terenu  obavlja  se  i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

 

Predmet investicije:

 1. se mora koristiti u skladu s predviđenom namenom;
 2. se ne sme otuđiti niti dati drugom licu na upotrebu min. 5 godina od dana isplate podsticaja;
 3. svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju se čuva najmanje pet godina od dana isplate. Provera  stanja  na  terenu  obavlja  se  i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1)   Nabavku opreme za:

 • skladištenje voća  i povrća  i
 • sakupljanje i pripremu voća  i povrća za tržište:
 • hladionička vrata,
 • termoizolacioni paneli,
 • elektrooprema i instalacije,
 • rasveta,
 • kontrolni sistemi u hladnjači,
 • radni stolovi,
 • vage
 • druga nenavedena pripadajuća oprema;

 

*Max do 5.000.000,00  dinara

2)   Nabavku rashladne opreme za skladištenje  voća   i  povrća:

 • rashladni   agregati,  
 • kompresori,
 • isparivači,
 • kondenzatori;

 

 

 

 

*Max do 3.000.000,00  dinara;

3)   Nabavku  mašina za:

 • pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća  i povrća
 • nabavku  boks - paleta  za skladištenje proizvoda:
 • mašine za čišćenje  i pranje, 
 • linije za sortiranje i kalibriranje,
 • linije za pakovanje i označavanje,
 • boks i ram palete;

 

 

 

 

*Max do 2.000.000,00  dinara;

4)   Nabavku  opreme za:

 • preradu uljarica i sušara  za aromatično, začinsko  i lekovito  bilje:
 • tunelske, trakaste, komorne  sušare, -
 • oprema  i uređaji  za sušenje  u vakumu,
 • oprema  i uređaji  za mikrotalasno sušenje, 
 • oprema   i  uređaji   za  osmotsko   sušenje,  
 • oprema   i  uređaji   za  sušenje   zamrzavanjem   – liofilizator,
 • druga i slična oprema, 
 • prese  za hladno ceđenje ulja
 • uređaji namenjeni ovoj vrsti investicije.

 

*Max do 1.000.000,00  dinara.

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

  •     investicije realizovane pre 01.01.2017. godine, kao ni za opremu kupljenu pre tog datuma;
  •     poreze,  uključujući i porez na dodatu vrednost;
  •     troškove uvoza, carine, špedicije;
  •     plaćanje putem kompenzacije i cesije;
  •     promet između povezanih lica;
  •     novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
  •     troškove bankarske provizije;
  •     kupovinu zemljišta;
  •     troškove premera i geodetskih snimanja;
  •     troškove prevoza;
  •     troškove montaže;
  •     troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme  i materijala;
  •     doprinose u naturi.

 

 

 

Uslovi

Dokaz

1.

Registrovano poljoprivredno  gazdinstvo – aktivan status (na dan podnošenja prijava mora imatiprijavljene kulture voća, povrća, uljarica, aromatičnog i začinskog bilja....)

Potvrda i izvod

2.

Prebivalište/sedište i mesto investicije mora biti u AP Vojvodini

 

3.

Biznis plan - za investicije preko 500.000 din

 

4.

Podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obaveze  po rešenjima  o naknadama   za odvodnjavanje /navodnjavanje   i  Porez   na   poljoprivredno   zemljište,   zaključno  sa 31.12.2016. godine;

 Potvrda

 

5.

Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;

potvrda

6.

Podnosilac  prijave za  investiciju za  koju podnosi prijavu ne  sme  koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje  podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška PPG

 

7.

Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem  tekstu: Sekretarijat), kao ni prema MPZŽS, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

 

8.

Podnosilac prijave i dobavljač opreme  ne mogu da predstavljaju povezana  lica

 

9.

Plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski (kompenzacije i cesije se ne priznaju)

 

PREDUZETNIK  (od 1 – 11)

10.

preduzetnik mora biti registrovan u APR-a

Izvod

11.

preduzetnik mora da je regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu;

Potvrda

 

PRAVNO LICE  (od 1 – 12)

12.

ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.

Potvrda

 

SPECIFIČNI USLOVI

1.       Za investicije u tačkama od 1 do 3: Proizvodnja zasnovana  na minimum 0,5 ha voća, odnosno povrća.

2.       Za investicije u tački 1: Lokacijski uslovi za izgradnju  novog objekta ili izgrađen  objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom, u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta  podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.  Ukoliko je objekat izgrađen  bez građevinske dozvole, neophodno  je dostaviti zahtev za legalizaciju/ozakonjenje.

3.        Za investicije u tački 2: Izgrađen  objekat  upisan u Katastar nepokretnosti  sa odgovarajućom namenom ili građevinska  dozvola za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu  od minimalno pet godina od momenta  podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

4.       Za podnosioce prijava  koji vrše nabavku boks paleta  za skladištenje proizvoda: Izgrađen  objekat upisan u Katastar nepokretnosti  sa odgovarajućom namenom ili građevinska  dozvola za objekat u vlasništvu  ili  zakupu  u  periodu  od  minimalno  pet  godina  od  momenta   podnošenja  prijave  za korišćenje bespovratnih  sredstava,  ili da su u postupku izgradnje kapaciteta za skupljanje  i skladištenje voća i povrća, uz izdate lokacijske uslove.

5.       Za podnosioce prijava  za investicije u tački 4: Proizvodnja zasnovana  na minimum 0,2 ha aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja, odnosno 0,5 ha uljarica.

 

Bodovna lista

 

 

Kriterijum – fizička  lica

 

Način bodovanja

 

Bodovi

Ukupan broj bodova

85

Podnosilac prijave je lice mlađe  od 40 godina

da/ne

15/5

Podnosilac prijave je žena

da/ne

15/5

Broj    članova     komercijalnog    registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

do dva člana

tri člana do pet članova

više od pet članova

 

5

10

15

Poljoprivredno    gazdinstvo     nalazi     se    na području sa otežanim uslovima rada

 

da/ne

 

10  /  5

 

Ocena održivosti investicije (održivost investicije)

visok

srednji 

nizak stepen održivosti

20

10

5

 

Dosadašnje korišćenje sredstava

Sekretarijata

prvi put

drugi put

treći put i više

 

10

5

0

 

Kriterijum – pravna  lica

Način bodovanja

Bodovi

Ukupan broj bodova

85

Ovlašćemo  lice u pravnom  licu mlađe  je od 40 godina

da/ne

 

15/5

Ovlašćemo  lice u pravnom licu je žena

da/ne

15/5

Za zemljoradničke zadruge: broj članova zemljoradničke zadruge

do petnaest članova

preko petnaest članova

 

5

15

Za ostala pravna lica: Broj zaposlenih

do pet zaposlenih

preko pet zaposlenih

 

5/15

Poljoprivredno gazdinstvo nalazi se na području sa otežanim uslovima rada

da/ne

 

10/5

Ocena održivosti investicije (održivost investicije)

visok / srednji  /nizak

20/10/5

 

Dosadašnje korišćenje sredstava Sekretarijata

 

prvi put /drugi put/ treći put i više

 

10/5/0Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.