slide 1 slide 2 slide 3
Autonomna pokrajina Vojvodina u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za sufinansiranje investicija u pčelarstvo

Bespovratna sredstva su do 50%.
Maksimalan iznos po prijavi 300.000,00 dinara.
Minimalan iznos po prijavi 50.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava
za sufinansiranje investicija u pčelarstvo
u AP Vojvodini  u 2017. godini

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

 

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su do 50% od ukupne vrednosti investicije (bez PDV-a)

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 100.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka, a do gore navedenog maksimalnog iznosa.

Komisija ima obavezu da jednom u dve nedelje razmatra prijave a rezultati će biti objavljeni na zvaničnom sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Podnosioci nepotpunih prijava biće pozvani da dopune dokumentaciju u roku od pet (5) dana od dana prijema poziva.
Vreme zaključenja ugovora jeste najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

Korisnik  sredstava  je  u  obavezi  da  –  prilikom  potpisivanja  ugovora dostavi menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet (5) godina, osim za pčelinja društva čiji rok obezbeđenja otuđenja neće biti duži od tri (3) meseca.

Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da pokretnu stvar, odnosno nepokretnost koja je predmet investicije :

  • koristi u skladu s predviđenom namenom;
  • ne otuđi i/ili daje drugom licu na upotrebu najmanje pet godina od dana isplate podsticaja;
  • svu dokumentaciju koja je u vezi sa investicijom čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticaja.

Provera stanja na terenu obavlja se i u toku pet (5) godina nakon prenosa sredstava.

 

 

Uslovi

Dokaz

1.

Registrovano poljoprivredno  gazdinstvo – aktivan status

Potvrda i izvod

2.

Prebivalište/sedište i mesto investicije mora biti u AP Vojvodini

 

3.

Podnosila prijave mora imati upisano minimu 10 košnica pčela u Upravi za trezor

Izvod

4.

podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obaveze  po rešenjima  o naknadama   za odvodnjavanje /navodnjavanje   i  Porez   na   poljoprivredno   zemljište,   zaključno  sa 31.12.2016. godine;

 Potvrda nadležnog  organa

 

5.

podnosilac  prijave za  investiciju za  koju podnosi prijavu ne  sme  koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje  podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška PPG

 

6.

podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem  tekstu: Sekretarijat), kao ni prema MPZŽS, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

 

7.

podnosilac prijave i dobavljač opreme  ne mogu da predstavljaju povezana  lica

 

8.

Plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski (kompenzacije i cesije se ne priznaju)

 

 

 

Bodovna lista:

 

Kriterijum

Način bodovanja

Bodovi

Ukupan broj bodova

85

Podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 godina

da/ne

15/0

Podnosilac zahteva je žena

da/ne

15/0

Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / broj članova zadruge

do dva člana

5

od tri do četiri člana

10

od pet članova

15

Poljoprivredno gazdinstvo se nalazi na

području sa otežanim uslovima rada

 

da/ne

 

10/0

Ocena održivosti investicije

da/ne

20/0

Dosadašnje korišćenje sredstava

Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,

vodoprivredu i šumarstvo

prvi put

10

drugi put

5

treći put

0

Korisnik sredstava je odustao od investicije u prethodnom periodu

dva puta

-5

tri puta

-10

četiri puta

-15


Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.