slide 1 slide 2 slide 3
Republika Srbija u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za podršku mladim poljoprivrednicima

Maksimalan iznos po prijavi 1.200.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima
kroz podršku mladim poljoprivrednicima

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstavai nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i

2) preduzetnik.


Podnosilac prijave na konkurs podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini.

Prijava na konkurs podnosi se za jednu ili više investicija datih u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs treba da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

 

USLOVI – za sve

1.

Da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;

2.

Na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života;

3.

Nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

4.

Nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu  nadležnom  za  poslove  poljoprivrede,  po  osnovu  ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5.

za investiciju, za koju podnosi prijavu na konkurs, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim  se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

6.

Da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

7.

Nema svojstvo povezanog lica  sa dobavljačem odnosno vlasnikom.

Dodatni uslovi za preduzetnike

8.

Da je registrovano kod Agencije za privredne registre;

9.

ima u svojini, odnosno u zakupu objekat (najmanje na period od pet godina računajući od kalendarske godine podnošenja prijave) u kojem se realizuje investicija;

10.

nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11.

nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

12.

nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

13.

  • za preradu mleka - rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane
  • za preradu povrća i voća – da je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.200.000,00 dinara.

U slučaju kada postoji više podnosilaca prijava na konkurs sa istim brojem bodova prema elementima za rangiranje, prednost ima podnosilac prijave na konkurs koji je ranije podneo prijavu.

U slučaju kada se rang listom utvrdi da nema dovoljno sredstava za sve rangirane podnosioce prijave na konkurs, sredstva se isplaćuju na osnovu rang liste, a do visine raspoloživih sredstava utvrđenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane  investicije bez PDV-a.

 

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

  1. razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
  2. razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
  3. razvoj i unapređenje prerade mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske,  uvozne  i  ostale  administrativne  takse,  kao  i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) kupovina polovne opreme, mehanizacije i materijala;
6)  doprinos  u  naturi  (sopstveni  rad  i  materijal  podnosioca prijave);

7) nabavka predmetne investicije iz Priloga 1 ovog pravilnika putem  lizinga,  cesije,  kompenzacije,  asignacije  ili  na  drugi  način  koji predstavlja neki oblik gašenja obaveze putem prebijanja dugova.

 


Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.