slide 1 slide 2 slide 3
Republika Srbija u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva

Maksimalan iznos po prijavi 5.000.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

Investicije investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva
za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstavai nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice

(samo za proizvodnju i preradu mleka)

- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik;

1) upisan u Registar privrednih subjekata

2) da u APR-u:

  • nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
  • nije osuđivano zbog privrednog prestupa;
  • nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

 

 

3) privredno društvo;

 

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice

2)  u  strukturi  vlasništva  ima  manje  od  25%  učešća  javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

4) zemljoradnička zadruga

- najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

5) Udruženja

(samo za marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa osim u slučaju proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića)

1) upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;

2) registrovano kod Agencije za privredne registre;

3) upisano u odgovarajući registar kojima se uređuje zaštita geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

 

 

 

Uslovi – za sve podsticaje

1.

Nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;

2.

Ima u svojini, odnosno pod zakupom objekat (najmanje na period pet godina računajući od kalendarske godine podnošenja zahteva) u kojem se realizuje investicija;

3.

Nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

4.

Nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu  nadležnom  za  poslove  poljoprivrede,  po  osnovu  ranije ostvarenih podsticaja subvenija i kredita;

5.

Da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

6.

Za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7.

Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

Posebni uslovi za investicije u preradu mleka i marketing

8.

Mora posedovati rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane

9.

Za nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla može da ostvari lice pod uslovom da je upisano u odgovarajući registar korisnika oznaka geografskog porekla (pod uslovom da ispinjava i uslov 8.)

Posebni uslovi za investicije u preradu mesa i marketing

10.

Mora posedovati rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane.

11.

Za nabavku kontrolnih markica za obeležavanje  proizvoda  od  mesa  sa  oznakom  geografskog  porekla  može  da ostvari pod uslovom da je upisano u odgovarajući registar korisnika oznaka geografskog porekla (pod uslovom da ispinjava i uslov 10.)

Posebni uslovi za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing

12.

Podnosilac mora biti upisan u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane.

13.

Za nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla može da ostvari pod  uslovom da je  upisano  u odgovarajući  registar  korisnika oznaka geografskog porekla. (pod uslovom da ispinjava i uslov 12.)

Posebni uslovi za investicije u proizvodnji vina

14.

Upisano u Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino

15.

Upisano u odgovarajuću evidenciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino - za nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

Posebni uslovi za investicije u proizvodnji jakih alkoholnih pića

16.

Upisano u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića

Posebni uslovi za nabavku kontrolnih i evidencionih markica

17.

Da je lice nabavku realizovalo u periodu od 1. oktobra 2016. do dana podnošenja zahteva u kalendarskoj godini u kojoj se ostvaruje pravo na podsticaje

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Korisnik može podneti samo jedan Zahtev za odobravanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu.

Ako su zahtevi za odobravanje prava na podsticaje podneti istog dana i u isto vreme prednost ima zahtev koji je ranije primljen u Upravi.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije (bez PDV-a) Procentualni iznos podsticaja  za  područja  sa  otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije.

Rok za realizaciju investicije ne može biti duži od 90 dana.

Ako u roku za realizaciju investicije dobavljač nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije  u  skladu  sa  predračunom,  lice  kome  je  odobreno  pravo  na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu predmeta investicije najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Korisnik  podsticaja  namenski  koristi  predmet  podsticaja  u roku od pet godina od dana isplate podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje  u  poljoprivredi  i  ruralnom  razvoju,  osim  investicija  koje  se odnose na nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1) Investicije u preradu mleka

   

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);

2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;

3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;

6) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla.

2) Investicije u preradu mesa        

 

1) nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;

2)  nabavku  novih  uređaja  za  merenje  udela  mišićnog  tkiva  u

3)  nabavku  nove  opreme  za  čišćenje,  pranje  i  dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

4) nabavku nove opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;

5) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;

6) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;

7) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;

9)  nabavku  kontrolnih  markica  za  obeležavanje  proizvoda  od mesa sa oznakom geografskog porekla.

3) investicije u preradu voća, povrća i grožđa

 

 

1)  nabavku  nove  opreme  i  uređaja  za  sušenje  voća, grožđa  i povrća, kao i njihovih proizvoda;

2) nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

4) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

5) nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku nove opreme za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića;

7) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;

8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

9) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

1) poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2)  carinske,  uvozne  i  ostale  administrativne  takse,  kao  i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškove bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškove prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškove kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
6) troškove kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

8)  nabavka  predmetne  investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

 

 


Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.