slide 1 slide 2 slide 3
Republika Srbija u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za nabavku traktora

Maksimalan iznos po prijavi 1.800.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva
za nabavku novog traktora

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstavai nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice

- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik;

1) upisan u Registar privrednih subjekata

2) da u APR-u:

- nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

- nije osuđivano zbog privr. prestupa;

- nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

 

 

3) privredno društvo;

 

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice

2)  u strukturi  vlasništva  ima  manje  od  25%  učešća  javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

4) zemljoradnička zadruga

- najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih kom. porodičnih polj.gazdinstava u aktivnom statusu.

 

USLOVI – za sve podnosioce

1.

Da nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2.

Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu  nadležnom  za  poslove  poljoprivrede,  po  osnovu  ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3.

Da za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4.

Da nije primilo bespovratna sredstva iz javnih sredstava za nabavku traktora u preth. ili tekućoj godini;

5.

Da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

6.

Da nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;

7.

Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

8.

Da u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom najmanje 0,5 ha jagodastog voća ili vinove loze, odnosno najmanje jedan hektar jabučastog, koštičavog ili jezgrastog voća, odnosno povrća;

9.

Da je dobavljač proizvođač traktora ili pravno lice, odnosno preduzetnik ovlašćeni predstavnik proizvođača, odnosno distributer;

10.

Da po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje podsticaja u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa ovim pravilnikom.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno  povrtarstvu, čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW).

Investicija podrazumeva nabavku novog traktora sa standardnim  delovima,  uređajima  i  opremom,  koji  su  uračunati  u  cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Zahtevi za podsticaje se odobravaju po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih javnim pozivom (ako su podneti istog dana i u isto vreme prednost ima zahtev koji je ranije primljen u Upravi).

Roku za realizaciju investicije ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije (bez PDV-a) .

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Zahtev za promenu predmeta investicije/dobavljača se može podneti najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Korisnik podsticaja namenski koristi predmet podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja, u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije. Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

 

 

Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.