slide 1 slide 2 za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda
Autonomna pokrajina Vojvodina u 2017. godini raspisuje konkurs za dodelu

Subvencije za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

Bespovratna sredstva su do 70%.
Maksimalan iznos po prijavi 8.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos po prijavi 490.000,00 dinara.

 

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava
za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda
u AP Vojvodini  u 2017. godini

 

 

KO MOŽE DA KONKURIŠE:

 

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

pravno lice:

 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga – ako su razvrstani kao mikro ili malo pravno lice.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

 

Ukupan iznos predviđen za ovu namenu je 320.000.000,00 dinara.
Bespovratna  sredstva su u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije (bez PDV –a)
Bespovratna  sredstva su u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije za:

 • fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima  rada   u  poljoprivredi, 
 • lica  mlađa   od  40  godina  i 
 • žene

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00  dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 490.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu i samo za jednu tačku Konkursa.

Pre potpisivanja ugovora obavezna je NULTA kontrola. U momentu nulte kontrole investicija ne sme biti započeta.

Komisija ima obavezu da jednom  mesečno  razmatra prijave a Rezultati Konkursa biće objavljeni  na zvaničnom sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Vreme zaključenja ugovora jeste najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o dodeli  sredstava.

Korisnik  sredstava   je  u  obavezi   da  -  prilikom   potpisivanja   ugovora  sa  Sekretarijatom  o korišćenju  sredstava  - dostavi  menicu  sa meničnom izjavom, a za pravno  lice - registrovanu menicu  sa meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema  neće biti otuđena u roku od pet (5) godina.

Rok za realizaciju  investicije na osnovu predračuna  jeste 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Korisnik sredstava po Konkursu dužan je da:

 1. opremu koja je predmet  investicije – koristi u skladu s predviđenom namenom;
 2. opremu koja je predmet  investicije – ne otuđi i/ili ne daje drugom licu na upotrebu najmanje  pet godina od dana isplate podsticaja;
 3. svu dokumentaciju koja je u vezi sa investicijom – čuva najmanje  pet godina od dana isplate podsticaja.
 4. po završetku investicije vidljivo označi, da je opremu koja je predmet investicije sufinansirao Sekretarijat.

Provera  stanja  na terenu  obavlja  se i u toku pet (5) godina  nakon  prenosa  sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine

 

 Bespovratna sredstva se MOGU iskoristiti za:

 

1)   Nabavku  elemenata  sistema   za  zaštitu  od  vremenskih   nepogoda   S  NASLONOM   za  voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do deset hektara.

 

*Max 8.000.000 din. odnosno do 800.000 din. po ha

 

Vrsta opreme

Elementi sistema protivgradne zaštite

S NASLONOM

 

Protivgradna mreža naslonom – stubovi

Stubovi

-          drveni/betonski

Ankeri

Čelična sajla

Kleme pocinkovane

Čelična žica presvučena aluminijumom

Kape za betonske stubove

Kape za drvene  stubove

Vijak za kapu

Kape PE

Prsten 90 mm pocinkovani

Zatezač (Španer)

Ekseri pocinkovani

Protivgradna mreža – UV stabilna

Plakete tipa češalj PE

Plakete za spajanje mreže

Plakete Universal

S-kuke

Ekseri pocinkovani

Lančić za fiksiranje  mreže

Prsten pocinkovani

Ekseri pocinkovani

Protivklizne platne (za betonske stubove)

2)   Nabavku  elemenata sistema  za  zaštitu od  vremenskih  nepogoda  (BEZ  NASLONA  –  STUBOVA)  za voćarsku  proizvodnju na  površini  od  0,5  do deset  hektara. 

 

*Max 4.900.000 din. odnosno do 490.000 din. po ha

 

Vrsta

opreme

Elementi sistema protivgradne zaštite

BEZ NASLONA

 

 

Protivgradna mreža bez naslona – stubova

Ankeri

Čelična sajla

Kleme pocinkovane

Čelična žica presvučena aluminijumom

Kape za betonske stubove

Kape za drvene  stubove

Vijak za kapu

Kape PE

Prsten 90 mm pocinkovani

Zatezač (Španer)

Ekseri pocinkovani

Protivgradna mreža – UV stabilna

Plakete tipa češalj PE

Plakete za spajanje mreže

Plakete Universal

S-kuke

Ekseri pocinkovani

Lančić za fiksiranje mreže

Prsten pocinkovani

 

 

 

 

 

 

Bespovratna sredstva se NE MOGU iskoristiti za:

 

•   investicije realizovane pre 01.01.2017. godine, kao ni za opremu kupljenu pre tog datuma;
•   poreze,  uključujući i porez na dodatu vrednost;
•   plaćanje putem kompenzacije i cesije;
•   promet između povezanih lica;
•   novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
•   troškove bankarske provizije;
•   carinske i druge troškove.•   troškove premera i geodetskih snimanja;
•   troškove dostave i postavljanja sistema protivgradne  mreže;
•   troškove za kupovinu polovne opreme  i materijala;
•   doprinose u naturi;

 

 

 

 

Uslovi

Dokaz

1.

Registrovano poljoprivredno  gazdinstvo – aktivan status

-  sa max 50ha za proizvodnju voća

Potvrda i izvod

2.

Prebivalište/sedište i mesto investicije mora biti u AP Vojvodini

 

3.

Da katastarske  parcele  podnosioca prijave na kojima se podiže protivgradna  mreža moraju biti u njihovom vlasništvu ili da na njima imaju pravo  zakupa,  odnosno  korišćenja na  osnovu  zaključenog  ugovora  sa  zakupodavcem  fizičkim licem  ili  ministarstvom  nadležnim za  poslove  poljoprivrede (investiciona  saglasnost),  s rokom važenja  od najmanje  petnaest (15) godina, s tim da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje  pet (5) godina;

- Potvrda

- Ugovor

4.

Ne prihvata se zbirna profaktura/račun nabavke opreme.

Ista mora  biti definisana u skladu sa površinom  koja je predmet  zahteva ka davoacu sredstava  a najviše do 10 hektara.

 

5.

podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obaveze  po rešenjima  o naknadama   za odvodnjavanje /navodnjavanje   i  Porez   na   poljoprivredno   zemljište,   zaključno  sa 31.12.2016. godine;

 Potvrda nadležnog  organa

6.

podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;

potvrda  nadležnog   organa

7.

podnosilac  prijave za  investiciju za  koju podnosi prijavu ne  sme  koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje  podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška PPG

 

8.

podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem  tekstu: Sekretarijat), kao ni prema MPZŽS, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

 

9.

podnosilac prijave i dobavljač opreme  ne mogu da predstavljaju povezana  lica

 

10.

Plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski (kompenzacije i cesije se ne priznaju)

 

PREDUZETNIK  (od 1 – 12)

11.

preduzetnik mora biti registrovan u APR-a

Izvod iz APR-a

12.

preduzetnik mora da je regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu;

Potrvrda iz Preska Uprave

 

PRAVNO LICE  (od 1 – 13)

13.

ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.

Potvrda iz APR-a

 

Bodovna lista

 

Kriterijum – Fizička lica

Način bodovanja

Bodovi

Maksimalan broj bodova 60

 Veličina poljoprivrednog gazdinstva(pod  voćnjacima za koje se aplicira)

Do 4,99 ha

Od 5-19,99 ha

>20 ha

20

10

5

Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Do 3 člana

>3 člana

5

10

 Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Prvi put

Drugi put

Treći put

10

5

0

Ocena održivosti investicije (stepen održivosti)

visok

srednji 

nizak

20

10

5

 

 

Kriterijum – Pravna lica

 Način bodovanja

Bodovi

Maksimalan broj bodova 60

 Veličina poljoprivrednog gazdinstva(pod  voćnjacma za koje se aplicira)

Do 9,99 ha

Od 10-29,99 ha

>30 ha 

20

10

5

Za zemljoradničke zadruge: Broj članova zemljoradničke zadruge

Do 15 članova

>15 članova 

5

10

 

Za ostala pravna lica: Broj zaposlenih

Do 5 zaposlenih

>5 zaposlenih 

5

10

 

Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Prvi put

Drugi put

Treći put

10

5

0

 

Ocena održivosti investicije (stepen održivosti)

visok

srednji 

nizak

20

10

5Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.