slide 1 slide 2 slide 3
Očekuje se da Autonomna pokrajina Vojvodina raspiše konkurs za dodelu subvencije za

INVESTICIJE U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA - MERA 101

Podržani sektori su:
Mleko, Meso, Voće, Grožđe, Povrće (uključujući pečurke),
Ostali usevi (žitarice, šećerna repa i suncokret), Pčelarstvo, Akvakultura

OPŠTI USLOVI


POSTUPAK


SPECIFIČNI SEKTORSKI USLOVI


SEKTOR SPECIFIČNI USLOVI PRIHVATLJIVE INVESTICIJE % PODSTICAJA ROK REALIZACIJE ISPLATA IZNOS POVRAĆAJA SREDSTAVA
Mleko Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju najviše 200 goveda, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000, ovaca i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.
 • Izgradnja objekata za smeštaj životinja i nabavka opreme za navedene objekte (oprema za izđubravanje, oprema za napajanje, za ventilaciju, opreme za mužu, ishranu životinja, itd.)
 • Nabavka opreme za mužu ili zatvorenih sistema za mužu u slobodnom i vezanom sistemu držanja
 • Nabavka prenosne opreme za mužu
 • Nabavka opreme za hlađenje i skladištenje mleka
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 25.000 rsd,
max. 2.500.000 rsd
Meso Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju najviše 200 goveda, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000, ovaca, odnosno 400 svinja, odnosno 10.000 jedinki živine po turnusu i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe
 • Izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja
 • Nabavka opreme i mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (seno, silaža, senaža, itd), električne ograde i termo-pojilice
 • Izgradnja boksova za držanje krmača, prasilišta i odgajališta za prasad
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 25.000 rsd,
max. 2.500.000 rsd
Voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju zasnovanu proizvodnju: minimum 0,5 ha voća odnosno povrća odnosno grožđa, a za izgradnju hladnjača lokacijsku dozvolu za izgradnju novog objekta ili izgrađen objekat od čvrstog materijala u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za čuvanje voća i povrća.
 • Izgradnja kapaciteta za skupljanje i skladištenje voća, grožđa, sadnog materijala i povrća (izgradnja hladnjača i ULO hladnjača većeg kapaciteta)
 • hladnjača za dugoročno skladištenje proizvoda;
 • izgradnja hladnjača i kapaciteta za čuvanje i pripremu za otpremanje sadnog materijala;
 • izgradnja centara za skupljanje i pripremu voća, grožđa i povrća za tržište sa hladnjačama manjeg kapaciteta
 • nabavku opreme za pripremu voća, grožđa i povrća za tržište
 • nabavka opreme za pakovanje
 • nabavka mašina za pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje, ocenu i pakovanje proizvoda
 • nabavka paleta za dugoročno skladištenje proizvoda
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 50.000 rsd,
max. 5.000.000 rsd
Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju zasnovanu proizvodnju: minimum 0,5 ha voća odnosno grožđa
 • Nabavka voćarsko-vinogradarskih traktora do 100 kW,
 • Nabavka rigolera,
 • Nabavka podrivača
 • Nabavka mašina za rezidbu, tarupiranje i berbu
Ostali usevi Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju zasnovanu proizvodnju: minimum 0,5 ha žitarica ili industrijskog bilja, odnosno 0,2 ha aromatičnog i začinskog bilja.
 • Nabavka traktora za ratarsku proizvodnju
 • Nabavka kombajna za žetvu i berbu
 • Nabavka priključnih mašina za žetvu i berbu
 • Nabavka mašina za obradu zemljišta
 • Nabavka sejalica
 • Nabavka prskalica za prihranu i zaštitu biljaka od bolesti, štetočina i korova
 • Izgradnja sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje
 • Investicije u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za obnovljive izvore energije za sopstvenu potrošnju: posebno u solarne elektrane, elektrane, elektrane na biomasu, daljinske sisteme grejanja, kotlove za sagorevanje biomase
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 50.000 rsd,
max. 4.000.000 rsd.
Pčelarstvo Prihvatljivi korisnici u sektoru pčelarstvo su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju minimum 10 košnica pčela.
 • Nabavka novih pčelinjih društava
 • Nabavka opreme za pčelarstvo
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 50.000 rsd
max. 300.000 rsd.
Akvakultura
(ribarstvo)
Nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti
 • rekonstrukcijom postojećih neuslovnih i zapuštenih ribnjaka
80% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 100.000 rsd max. 5.000.000 rsd.
 • izgradnjom novih savremenih ribnjaka

INVESTICIJE ZA KOJE VAŽE OPŠTI USLOVI


SEKTOR PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

Voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke)

 • Podizanje novih (krčenje i podizanje)  ili obnavljanje postojećih proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze
 • postavljanje protivgradnih mreža,
 • postavljanje objekata  
 • nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala
 • Nabavka mehanizacije i opreme za setvu, sadnju, zaštitu bilja i navodnjavanje/odvodnjavanje za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju (uključujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo) na otvorenom polju
 • nabavka mehanizacije za voćarsko- vinogradarsku proizvodnju (nabavka preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina;
 • nabavka sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka, vinograda i rasadnika od izmrzavanja;
 • nabavka protivgradnih mreža i prateće opreme;
 • nabavka sistema kap po kap;
 • nabavka plastičnih folija, agrotekstila
 • nabavka prskalica za navodnjavanje)
 • Izgradnja staklenika
 • nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničarsku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka konstrukcija za plastenike i staklenike, visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija za plastenike, sistema za zagrevanje plastenika, sistema za veštačko osvetljavanje, sistema za navodnjavanje/ odvodnjavanje i đubrenje vodotopivim đubrivima i stolova za proizvodnju rasada) za plastenike i staklenike
 • Investicije u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za obnovljive izvore energije za sopstvenu potrošnju: posebno u solarne elektrane, elektrane na biomasu, daljinske sisteme grejanja, kotlove za sagorevanje biomase, izmenjivačke pumpe i sl.

KRITERIJUM SELEKCIJE

- BODOVANJE PROJEKATA -


Kriterijum Način bodovanja Bodovi
Ukupan broj bodova 110
Podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 godina da/ne 15/0
Podnosilac zahteva je žena da/ne 15/0
Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva/broj članova zadruge do 2 člana 5
3 do 4 člana 10
od 5 članova 15
Korisnik je sertifikovan za organsku proizvodnju i/ili proizvodi sirovinu ili gotov proizvod sa geografskim poreklom da/ne 10/0
Korisnik je zadruga ili član zadruge da/ne 10/0
Podnosilac zahteva ima odgovarajuće stručno znanje iskustvo u proizvodnji od najmanje tri godine
– upisan u RPG
5
srednja škola 10
fakultet 15
Poljoprivredno gazdinstvo se nalazi na području sa otežanim uslovima rada da/ne 10/0
Ocena održivosti investicije da/ne 20/0
Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prvi put 10
drugi put 5
treći put 0
Korisnik sredstava je odustao od investicije u prethodnom periodu dva puta -5
tri puta -10
četiri puta -15

Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.