slide 1 slide 2 slide 3
Očekuje se da Autonomna pokrajina Vojvodina raspiše konkurs za dodelu subvencije za

INVESTICIJE ZA PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - MERA 103

Podržani sektori su:
Mleko, Meso, Voće, Grožđe, Povrće (uključujući pečurke)

OPŠTI USLOVI


POSTUPAK


SPECIFIČNI SEKTORSKI USLOVI


SEKTOR SPECIFIČNI USLOVI PRIHVATLJIVE INVESTICIJE % PODSTICAJA ROK REALIZACIJE ISPLATA IZNOS POVRAĆAJA SREDSTAVA
Mleko Izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2) u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za mlekaru u domaćinstvu.
 • Izgradnja objekata za smeštaj životinja i nabavka opreme za navedene objekte (oprema za izđubravanje, oprema za napajanje, za ventilaciju, opreme za mužu, ishranu životinja, itd.)
 • Nabavka opreme za mužu ili zatvorenih sistema za mužu u slobodnom i vezanom sistemu držanja
 • Nabavka prenosne opreme za mužu
 • Nabavka opreme za hlađenje i skladištenje mleka
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 25.000 rsd,
max. 2.500.000 rsd
Meso Izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2) u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za preradu mesa.
 • Izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja
 • Nabavka opreme i mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (seno, silaža, senaža, itd), električne ograde i termo-pojilice
 • Izgradnja boksova za držanje krmača, prasilišta i odgajališta za prasad
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 25.000 rsd,
max. 2.500.000 rsd
Voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) Izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2) u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za preradu voća, povrća i grožđa i zasnovana proizvodnja na minimum 0,5 ha voća, vinove loze ili povrća, odnosno 0,2 ha u zaštićenom prostoru na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu.
 • Izgradnja objekata za preradu
 • Nabavka nove opreme i uređaja za sušenje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda
 • Nabavka nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda
 • Nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
 • Nabavka nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda
50% Utvrđuje se konkursom nakon realizacije investicije min. 50.000 rsd,
max. 5.000.000 rsd
Krajnji korisnici investicije vezane za vino moraju biti upisani u Vinogradarski i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje ova oblast, odnosno Krajnji korisnici investicije vezane za jaka alkoholna pića moraju biti upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuje ova oblast
 • Nabavka nove opreme, uređaja i repromaterijala za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića

INVESTICIJE ZA KOJE VAŽE OPŠTI USLOVI


SEKTOR PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

Voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke)

 • Podizanje novih (krčenje i podizanje)  ili obnavljanje postojećih proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze
 • postavljanje protivgradnih mreža,
 • postavljanje objekata  
 • nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala
 • Nabavka mehanizacije i opreme za setvu, sadnju, zaštitu bilja i navodnjavanje/odvodnjavanje za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju (uključujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo) na otvorenom polju
 • nabavka mehanizacije za voćarsko- vinogradarsku proizvodnju (nabavka preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina;
 • nabavka sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka, vinograda i rasadnika od izmrzavanja;
 • nabavka protivgradnih mreža i prateće opreme;
 • nabavka sistema kap po kap;
 • nabavka plastičnih folija, agrotekstila
 • nabavka prskalica za navodnjavanje)
 • Izgradnja staklenika
 • nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničarsku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka konstrukcija za plastenike i staklenike, visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija za plastenike, sistema za zagrevanje plastenika, sistema za veštačko osvetljavanje, sistema za navodnjavanje/ odvodnjavanje i đubrenje vodotopivim đubrivima i stolova za proizvodnju rasada) za plastenike i staklenike
 • Investicije u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za obnovljive izvore energije za sopstvenu potrošnju: posebno u solarne elektrane, elektrane na biomasu, daljinske sisteme grejanja, kotlove za sagorevanje biomase, izmenjivačke pumpe i sl.

KRITERIJUM SELEKCIJE

- BODOVANJE PROJEKATA -


Kriterijum Način bodovanja Bodovi
Ukupan broj bodova 140
Podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 godina da/ne 15/0
Podnosilac zahteva je žena da/ne 15/0
Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva/broj članova zadruge do 2 člana 5
3 do 4 člana 10
od 5 članova 15
Korisnik je zadruga ili član zadruge da/ne 10/0
Podnosilac zahteva ima odgovarajuće stručno znanje iskustvo u proizvodnji od najmanje tri godine
– upisan u RPG
5
srednja škola 10
fakultet 15
Poljoprivredno gazdinstvo se nalazi na području sa otežanim uslovima rada da/ne 10/0
Primena standarda u proizvodnji: Podnosilac zahteva radi u skladu sa principima GLOBAL GAP standarda, ili  je sertifikovan za organsku proizvodnju, ili je u procesu konverzije za dobijanje statusa organskog proizvođača, i/ ili je proizvođač sirovine, odnosno gotovog proizvoda sa geografskim poreklom da/ne 10/0
Podnosilac zahteva ima ugovor o prodaji svojih proizvoda/ usluga da/ne 10/0
Podnosilac zahteva ima ugovore sa kupcima iz inostranstva o prodaji svojih proizvoda/usluga da/ne 10/0
Ocena održivosti investicije da/ne 20/0
Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prvi put 10
drugi put 5
treći put 0
Korisnik sredstava je odustao od investicije u prethodnom periodu dva puta -5
tri puta -10
četiri puta -15

Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.