slide 1 slide 2 slide 3
Očekuje se da Autonomna pokrajina Vojvodina raspiše konkurs za dodelu subvencije za

PODRŠKA MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA - MERA 303

Podržani svi sektori poljoprivrede

OPŠTI USLOVI


POSTUPAK


SPECIFIČNI SEKTORSKI USLOVI


SEKTOR SPECIFIČNI USLOVI PRIHVATLJIVE INVESTICIJE % PODSTICAJA ROK REALIZACIJE ISPLATA IZNOS POVRAĆAJA SREDSTAVA
Podrška mladima u ruralnim područjima Fizička lica starija od 18 i mlađa od 40 godina starosti na dan podnošenja zahteva i koja:

  • su u trenutku podnošenja prijave registrovana kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva za koje se traži podrška u Registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju;

  • nisu u trenutku podnošenja prijave registrovana kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, ali su u obavezi da se do završetka investicije upišu u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
  • Početna pomoć za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava
100% Utvrđuje se konkursom
  • avansna isplata 75% ugovorenih sredstava,

  • ostatak od 25% se isplaćuje nakon izvršenih svih aktivnosti
min. 500.000 rsd,

max. 2.500.000 rsd

KRITERIJUM SELEKCIJE

- BODOVANJE PROJEKATA -


Kriterijum Način bodovanja Bodovi
Ukupan broj bodova 150
Starost podnosioca zahteva od 18 do 25 godina 25
od 25 do 35 godina 20
od 35 do 40 godina 15
Podnosilac zahteva je žena da/ne 15/0
Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva/broj članova zadruge do 2 člana 5
3 do 4 člana 10
od 5 članova 15
Korisnik je sertifikovan za organsku proizvodnju i/ili proizvodi sirovinu ili gotov proizvod sa geografskim poreklom da/ne 10/0
Podnosilac zahteva ima odgovarajuće stručno znanje iskustvo u proizvodnji od najmanje tri godine
– upisan u RPG
5
srednja škola 10
fakultet 15
Poljoprivredno gazdinstvo se nalazi na području sa otežanim uslovima rada da/ne 10/0
Ocena održivosti investicije da/ne 40/0
Dosadašnje korišćenje sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prvi put 10
drugi put 5
treći put 0

Kontaktirajte nas

Na mapi je obeležena naša nova SIM CERT kancelarija na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.